/ Sarawak

Sarawak

Imsak
4:43 am
Subuh
4:53 am
Syuruk
6:08 am
12:23 pm
Asar
3:49 pm
Maghrib
6:34 pm
Isyak
7:50 pm

Waktu Solat Sarawak

26-06-2024 | 19-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
4:53 am
5:03 am
6:17 am
12:30 pm
3:55 pm
6:39 pm
7:55 pm
4:58 am
5:08 am
6:22 am
12:33 pm
3:59 pm
6:41 pm
7:56 pm
5:03 am
5:13 am
6:27 am
12:38 pm
4:03 pm
6:45 pm
8:01 pm
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:40 pm
4:05 pm
6:46 pm
8:01 pm
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
5:12 am
5:22 am
6:37 am
12:45 pm
4:11 pm
6:51 pm
8:06 pm
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:53 am
5:03 am
6:17 am
12:30 pm
3:55 pm
6:39 pm
7:55 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:58 am
5:08 am
6:22 am
12:33 pm
3:59 pm
6:41 pm
7:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:03 am
5:13 am
6:27 am
12:38 pm
4:03 pm
6:45 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:40 pm
4:05 pm
6:46 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:40 pm
4:05 pm
6:46 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:12 am
5:22 am
6:37 am
12:45 pm
4:11 pm
6:51 pm
8:06 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm