/ Kedah

Kedah

Imsak
5:37 am
Subuh
5:47 am
Syuruk
7:02 am
1:23 pm
Asar
4:49 pm
Maghrib
7:40 pm
Isyak
8:56 pm

Waktu Solat Kedah

26-06-2024 | 19-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:52 pm
5:42 am
5:52 am
7:04 am
1:22 pm
4:48 pm
7:34 pm
8:50 pm
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:52 pm
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:34 pm
8:50 pm
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
5:37 am
5:47 am
7:02 am
1:23 pm
4:49 pm
7:40 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:04 am
1:22 pm
4:48 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:37 am
5:47 am
7:02 am
1:23 pm
4:49 pm
7:40 pm
8:56 pm