Waktu Solat Langkawi

Imsak
5:44 am
Subuh
5:54 am
Syuruk
7:08 am
1:26 pm
Asar
4:52 pm
Maghrib
7:40 pm
Isyak
8:56 pm

Waktu Solat Langkawi

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:34 pm
8:50 pm
02-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:35 pm
8:50 pm
03-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:35 pm
8:51 pm
04-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:35 pm
8:51 pm
05-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:47 pm
7:35 pm
8:51 pm
06-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:22 pm
4:47 pm
7:36 pm
8:52 pm
07-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:22 pm
4:47 pm
7:36 pm
8:52 pm
08-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:22 pm
4:48 pm
7:36 pm
8:52 pm
09-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:22 pm
4:48 pm
7:36 pm
8:52 pm
10-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:22 pm
4:48 pm
7:37 pm
8:53 pm
11-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:48 pm
7:37 pm
8:53 pm
12-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:49 pm
7:37 pm
8:53 pm
13-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:49 pm
7:37 pm
8:54 pm
14-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:38 pm
8:54 pm
15-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:23 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
16-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
17-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:55 pm
18-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:55 pm
19-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:07 am
1:24 pm
4:50 pm
7:39 pm
8:55 pm
20-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:24 pm
4:51 pm
7:39 pm
8:55 pm
21-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:25 pm
4:51 pm
7:39 pm
8:56 pm
22-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:25 pm
4:51 pm
7:39 pm
8:56 pm
23-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:25 pm
4:51 pm
7:40 pm
8:56 pm
24-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:08 am
1:25 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
25-06-2024
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
26-06-2024
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
27-06-2024
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:57 pm
28-06-2024
5:44 am
5:54 am
7:09 am
1:26 pm
4:52 pm
7:41 pm
8:57 pm
29-06-2024
5:45 am
5:55 am
7:09 am
1:26 pm
4:52 pm
7:41 pm
8:57 pm
30-06-2024
5:45 am
5:55 am
7:09 am
1:27 pm
4:52 pm
7:41 pm
8:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:35 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:35 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:46 pm
7:35 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:21 pm
4:47 pm
7:35 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:22 pm
4:47 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:22 pm
4:47 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:22 pm
4:48 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:22 pm
4:48 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:22 pm
4:48 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:48 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:49 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:49 pm
7:37 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:06 am
1:23 pm
4:49 pm
7:38 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:23 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:55 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:55 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:07 am
1:24 pm
4:50 pm
7:39 pm
8:55 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:24 pm
4:51 pm
7:39 pm
8:55 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:25 pm
4:51 pm
7:39 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:25 pm
4:51 pm
7:39 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:07 am
1:25 pm
4:51 pm
7:40 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:08 am
1:25 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:56 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:44 am
5:54 am
7:08 am
1:26 pm
4:52 pm
7:40 pm
8:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:44 am
5:54 am
7:09 am
1:26 pm
4:52 pm
7:41 pm
8:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:45 am
5:55 am
7:09 am
1:26 pm
4:52 pm
7:41 pm
8:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:45 am
5:55 am
7:09 am
1:27 pm
4:52 pm
7:41 pm
8:57 pm