/ Sabah

Sabah

Imsak
4:43 am
Subuh
4:53 am
Syuruk
6:08 am
12:22 pm
Asar
3:48 pm
Maghrib
6:33 pm
Isyak
7:49 pm

Waktu Solat Sabah

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH

Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:33 am
4:43 am
5:58 am
12:13 pm
3:39 pm
6:25 pm
7:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:37 am
4:47 am
6:02 am
12:17 pm
3:43 pm
6:29 pm
7:45 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:32 am
4:42 am
5:57 am
12:11 pm
3:37 pm
6:22 pm
7:38 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:36 am
4:46 am
6:01 am
12:14 pm
3:40 pm
6:24 pm
7:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:34 am
4:44 am
5:59 am
12:17 pm
3:43 pm
6:32 pm
7:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:37 am
4:47 am
6:02 am
12:18 pm
3:44 pm
6:31 pm
7:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:40 am
4:50 am
6:05 am
12:21 pm
3:47 pm
6:33 pm
7:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:40 am
4:50 am
6:05 am
12:20 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:49 pm