Waktu Solat Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil)

Imsak
5:42 am
Subuh
5:52 am
Syuruk
7:05 am
1:24 pm
Asar
4:50 pm
Maghrib
7:37 pm
Isyak
8:53 pm

Waktu Solat Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil)

26-06-2024 | 19-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:31 pm
8:47 pm
02-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:32 pm
8:47 pm
03-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:32 pm
8:48 pm
04-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:32 pm
8:48 pm
05-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:45 pm
7:32 pm
8:48 pm
06-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:01 am
1:20 pm
4:45 pm
7:33 pm
8:49 pm
07-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:01 am
1:20 pm
4:45 pm
7:33 pm
8:49 pm
08-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:20 pm
4:46 pm
7:33 pm
8:49 pm
09-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:20 pm
4:46 pm
7:33 pm
8:49 pm
10-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:20 pm
4:46 pm
7:34 pm
8:50 pm
11-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:21 pm
4:46 pm
7:34 pm
8:50 pm
12-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:21 pm
4:47 pm
7:34 pm
8:50 pm
13-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:21 pm
4:47 pm
7:34 pm
8:51 pm
14-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:21 pm
4:47 pm
7:35 pm
8:51 pm
15-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:21 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:51 pm
16-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:51 pm
17-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:52 pm
18-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:52 pm
19-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:22 pm
4:48 pm
7:36 pm
8:52 pm
20-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:22 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:52 pm
21-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:53 pm
22-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:53 pm
23-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:37 pm
8:53 pm
24-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
25-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
26-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
27-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:54 pm
28-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
29-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
30-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:25 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:31 pm
8:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:32 pm
8:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:32 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:44 pm
7:32 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:01 am
1:19 pm
4:45 pm
7:32 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:01 am
1:20 pm
4:45 pm
7:33 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:01 am
1:20 pm
4:45 pm
7:33 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:20 pm
4:46 pm
7:33 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:20 pm
4:46 pm
7:33 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:20 pm
4:46 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:21 pm
4:46 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:21 pm
4:47 pm
7:34 pm
8:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:02 am
1:21 pm
4:47 pm
7:34 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:21 pm
4:47 pm
7:35 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:21 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:35 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:22 pm
4:48 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:22 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:36 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:04 am
1:23 pm
4:49 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:05 am
1:23 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:05 am
1:24 pm
4:50 pm
7:37 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:24 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:06 am
1:25 pm
4:50 pm
7:38 pm
8:54 pm