Waktu Solat Limbang, Lawas, Sundar, Trusan

Imsak
4:46 am
Subuh
4:56 am
Syuruk
6:11 am
12:25 pm
Asar
3:51 pm
Maghrib
6:36 pm
Isyak
7:52 pm

Waktu Solat Limbang, Lawas, Sundar, Trusan

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
4:42 am
4:52 am
6:07 am
12:20 pm
3:45 pm
6:30 pm
7:46 pm
02-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:20 pm
3:45 pm
6:31 pm
7:46 pm
03-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:20 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:46 pm
04-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:46 pm
05-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:47 pm
06-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:46 pm
6:32 pm
7:47 pm
07-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:47 pm
08-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:21 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:48 pm
09-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:48 pm
10-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:48 pm
11-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:48 pm
12-06-2024
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:49 pm
13-06-2024
4:44 am
4:54 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:49 pm
14-06-2024
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:33 pm
7:49 pm
15-06-2024
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
16-06-2024
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
17-06-2024
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
18-06-2024
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
19-06-2024
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:50 pm
20-06-2024
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:51 pm
21-06-2024
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:51 pm
22-06-2024
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:51 pm
23-06-2024
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:24 pm
3:51 pm
6:35 pm
7:51 pm
24-06-2024
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
25-06-2024
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
26-06-2024
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
27-06-2024
4:47 am
4:57 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
28-06-2024
4:47 am
4:57 am
6:12 am
12:26 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
29-06-2024
4:47 am
4:57 am
6:12 am
12:26 pm
3:52 pm
6:37 pm
7:52 pm
30-06-2024
4:47 am
4:57 am
6:12 am
12:26 pm
3:52 pm
6:37 pm
7:53 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:42 am
4:52 am
6:07 am
12:20 pm
3:45 pm
6:30 pm
7:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:20 pm
3:45 pm
6:31 pm
7:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:20 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:46 pm
6:31 pm
7:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:46 pm
6:32 pm
7:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:07 am
12:21 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:21 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:47 pm
6:32 pm
7:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:43 am
4:53 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:44 am
4:54 am
6:08 am
12:22 pm
3:48 pm
6:33 pm
7:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:33 pm
7:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:44 am
4:54 am
6:09 am
12:23 pm
3:49 pm
6:34 pm
7:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:50 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:45 am
4:55 am
6:10 am
12:24 pm
3:50 pm
6:35 pm
7:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:24 pm
3:51 pm
6:35 pm
7:51 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:46 am
4:56 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:47 am
4:57 am
6:11 am
12:25 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:47 am
4:57 am
6:12 am
12:26 pm
3:51 pm
6:36 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:47 am
4:57 am
6:12 am
12:26 pm
3:52 pm
6:37 pm
7:52 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
4:47 am
4:57 am
6:12 am
12:26 pm
3:52 pm
6:37 pm
7:53 pm