Waktu Solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam

Imsak
5:10 am
Subuh
5:20 am
Syuruk
6:34 am
12:43 pm
Asar
4:08 pm
Maghrib
6:48 pm
Isyak
8:03 pm

Waktu Solat Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam

26-06-2024 | 19-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:29 am
12:37 pm
4:02 pm
6:42 pm
7:57 pm
02-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:02 pm
6:43 pm
7:57 pm
03-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:02 pm
6:43 pm
7:57 pm
04-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:03 pm
6:43 pm
7:58 pm
05-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:03 pm
6:43 pm
7:58 pm
06-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:03 pm
6:43 pm
7:58 pm
07-06-2024
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:39 pm
4:03 pm
6:44 pm
7:58 pm
08-06-2024
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
09-06-2024
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
10-06-2024
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
11-06-2024
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
12-06-2024
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
13-06-2024
5:07 am
5:17 am
6:32 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
14-06-2024
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
15-06-2024
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
16-06-2024
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:40 pm
4:06 pm
6:45 pm
8:01 pm
17-06-2024
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:01 pm
18-06-2024
5:08 am
5:18 am
6:33 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:01 pm
19-06-2024
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:01 pm
20-06-2024
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:02 pm
21-06-2024
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:41 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:02 pm
22-06-2024
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:42 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:02 pm
23-06-2024
5:09 am
5:19 am
6:34 am
12:42 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:02 pm
24-06-2024
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:42 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:03 pm
25-06-2024
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:42 pm
4:08 pm
6:47 pm
8:03 pm
26-06-2024
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
27-06-2024
5:10 am
5:20 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
28-06-2024
5:11 am
5:21 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
29-06-2024
5:11 am
5:21 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
30-06-2024
5:11 am
5:21 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:04 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:29 am
12:37 pm
4:02 pm
6:42 pm
7:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:02 pm
6:43 pm
7:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:02 pm
6:43 pm
7:57 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:03 pm
6:43 pm
7:58 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:03 pm
6:43 pm
7:58 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:38 pm
4:03 pm
6:43 pm
7:58 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:06 am
5:16 am
6:30 am
12:39 pm
4:03 pm
6:44 pm
7:58 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:39 pm
4:04 pm
6:44 pm
7:59 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:31 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:07 am
5:17 am
6:32 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:40 pm
4:05 pm
6:45 pm
8:00 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:40 pm
4:06 pm
6:45 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:08 am
5:18 am
6:32 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:08 am
5:18 am
6:33 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:01 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:41 pm
4:06 pm
6:46 pm
8:02 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:41 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:02 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:09 am
5:19 am
6:33 am
12:42 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:02 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:09 am
5:19 am
6:34 am
12:42 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:02 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:42 pm
4:07 pm
6:47 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:42 pm
4:08 pm
6:47 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:10 am
5:20 am
6:34 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:10 am
5:20 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:11 am
5:21 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:11 am
5:21 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:03 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:11 am
5:21 am
6:35 am
12:43 pm
4:08 pm
6:48 pm
8:04 pm