Waktu Solat Bukit Larut

Imsak
5:42 am
Subuh
5:52 am
Syuruk
7:02 am
1:21 pm
Asar
4:48 pm
Maghrib
7:38 pm
Isyak
8:48 pm

Waktu Solat Bukit Larut

26-06-2024 | 19-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:38 am
5:48 am
6:57 am
1:16 pm
4:41 pm
7:32 pm
8:42 pm
02-06-2024
5:38 am
5:48 am
6:57 am
1:16 pm
4:42 pm
7:32 pm
8:42 pm
03-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:57 am
1:17 pm
4:42 pm
7:33 pm
8:43 pm
04-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:42 pm
7:33 pm
8:43 pm
05-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:42 pm
7:33 pm
8:43 pm
06-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:43 pm
7:33 pm
8:43 pm
07-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:43 pm
7:34 pm
8:44 pm
08-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:43 pm
7:34 pm
8:44 pm
09-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:18 pm
4:44 pm
7:34 pm
8:44 pm
10-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:18 pm
4:44 pm
7:34 pm
8:45 pm
11-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:59 am
1:18 pm
4:44 pm
7:34 pm
8:45 pm
12-06-2024
5:39 am
5:49 am
6:59 am
1:18 pm
4:44 pm
7:35 pm
8:45 pm
13-06-2024
5:40 am
5:50 am
6:59 am
1:19 pm
4:45 pm
7:35 pm
8:45 pm
14-06-2024
5:40 am
5:50 am
6:59 am
1:19 pm
4:45 pm
7:35 pm
8:46 pm
15-06-2024
5:40 am
5:50 am
6:59 am
1:19 pm
4:45 pm
7:35 pm
8:46 pm
16-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:00 am
1:19 pm
4:45 pm
7:36 pm
8:46 pm
17-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:00 am
1:19 pm
4:46 pm
7:36 pm
8:46 pm
18-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:00 am
1:20 pm
4:46 pm
7:36 pm
8:47 pm
19-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:00 am
1:20 pm
4:46 pm
7:36 pm
8:47 pm
20-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:00 am
1:20 pm
4:46 pm
7:37 pm
8:47 pm
21-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:01 am
1:20 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:47 pm
22-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:01 am
1:20 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:48 pm
23-06-2024
5:41 am
5:51 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:48 pm
24-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:48 pm
25-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:38 pm
8:48 pm
26-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:02 am
1:21 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:48 pm
27-06-2024
5:42 am
5:52 am
7:02 am
1:21 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:48 pm
28-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:02 am
1:22 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:49 pm
29-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:02 am
1:22 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:49 pm
30-06-2024
5:43 am
5:53 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
6:57 am
1:16 pm
4:41 pm
7:32 pm
8:42 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
6:57 am
1:16 pm
4:42 pm
7:32 pm
8:42 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:57 am
1:17 pm
4:42 pm
7:33 pm
8:43 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:42 pm
7:33 pm
8:43 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:42 pm
7:33 pm
8:43 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:43 pm
7:33 pm
8:43 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:43 pm
7:34 pm
8:44 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:17 pm
4:43 pm
7:34 pm
8:44 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:18 pm
4:44 pm
7:34 pm
8:44 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:58 am
1:18 pm
4:44 pm
7:34 pm
8:45 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:59 am
1:18 pm
4:44 pm
7:34 pm
8:45 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
6:59 am
1:18 pm
4:44 pm
7:35 pm
8:45 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
6:59 am
1:19 pm
4:45 pm
7:35 pm
8:45 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
6:59 am
1:19 pm
4:45 pm
7:35 pm
8:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
6:59 am
1:19 pm
4:45 pm
7:35 pm
8:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:00 am
1:19 pm
4:45 pm
7:36 pm
8:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:00 am
1:19 pm
4:46 pm
7:36 pm
8:46 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:00 am
1:20 pm
4:46 pm
7:36 pm
8:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:00 am
1:20 pm
4:46 pm
7:36 pm
8:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:00 am
1:20 pm
4:46 pm
7:37 pm
8:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:01 am
1:20 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:47 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:01 am
1:20 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:41 am
5:51 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:37 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:01 am
1:21 pm
4:47 pm
7:38 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:02 am
1:21 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:42 am
5:52 am
7:02 am
1:21 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:48 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:02 am
1:22 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:02 am
1:22 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:49 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:43 am
5:53 am
7:03 am
1:22 pm
4:48 pm
7:38 pm
8:49 pm