Waktu Solat Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

Imsak
5:35 am
Subuh
5:45 am
Syuruk
7:00 am
1:16 pm
Asar
4:43 pm
Maghrib
7:29 pm
Isyak
8:41 pm

Waktu Solat Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:36 pm
7:24 pm
8:35 pm
02-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:37 pm
7:24 pm
8:35 pm
03-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:37 pm
7:24 pm
8:36 pm
04-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:37 pm
7:25 pm
8:36 pm
05-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:38 pm
7:25 pm
8:36 pm
06-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:12 pm
4:38 pm
7:25 pm
8:36 pm
07-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:38 pm
7:25 pm
8:37 pm
08-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:38 pm
7:26 pm
8:37 pm
09-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:39 pm
7:26 pm
8:37 pm
10-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:39 pm
7:26 pm
8:38 pm
11-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:39 pm
7:26 pm
8:38 pm
12-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:14 pm
4:40 pm
7:26 pm
8:38 pm
13-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:40 pm
7:27 pm
8:38 pm
14-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:40 pm
7:27 pm
8:39 pm
15-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:40 pm
7:27 pm
8:39 pm
16-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:41 pm
7:27 pm
8:39 pm
17-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:15 pm
4:41 pm
7:28 pm
8:39 pm
18-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:59 am
1:15 pm
4:41 pm
7:28 pm
8:40 pm
19-06-2024
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:41 pm
7:28 pm
8:40 pm
20-06-2024
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:42 pm
7:28 pm
8:40 pm
21-06-2024
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:40 pm
22-06-2024
5:34 am
5:44 am
7:00 am
1:16 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:41 pm
23-06-2024
5:34 am
5:44 am
7:00 am
1:16 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:41 pm
24-06-2024
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:16 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:41 pm
25-06-2024
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:16 pm
4:43 pm
7:29 pm
8:41 pm
26-06-2024
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:41 pm
27-06-2024
5:35 am
5:45 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:41 pm
28-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:42 pm
29-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:42 pm
30-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:42 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:36 pm
7:24 pm
8:35 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:37 pm
7:24 pm
8:35 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:37 pm
7:24 pm
8:36 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:37 pm
7:25 pm
8:36 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:12 pm
4:38 pm
7:25 pm
8:36 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:12 pm
4:38 pm
7:25 pm
8:36 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:38 pm
7:25 pm
8:37 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:38 pm
7:26 pm
8:37 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:39 pm
7:26 pm
8:37 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:39 pm
7:26 pm
8:38 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:13 pm
4:39 pm
7:26 pm
8:38 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:14 pm
4:40 pm
7:26 pm
8:38 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:40 pm
7:27 pm
8:38 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:40 pm
7:27 pm
8:39 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:40 pm
7:27 pm
8:39 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:14 pm
4:41 pm
7:27 pm
8:39 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:15 pm
4:41 pm
7:28 pm
8:39 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:59 am
1:15 pm
4:41 pm
7:28 pm
8:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:41 pm
7:28 pm
8:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:42 pm
7:28 pm
8:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
6:59 am
1:15 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:40 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
7:00 am
1:16 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
7:00 am
1:16 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:16 pm
4:42 pm
7:29 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:16 pm
4:43 pm
7:29 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
7:00 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:41 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:42 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:42 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:17 pm
4:43 pm
7:30 pm
8:42 pm