Waktu Solat Kluang, Pontian

Imsak
5:39 am
Subuh
5:49 am
Syuruk
7:03 am
1:11 pm
Asar
4:37 pm
Maghrib
7:17 pm
Isyak
8:32 pm

Waktu Solat Kluang, Pontian

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:58 am
1:06 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:26 pm
02-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:58 am
1:07 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:27 pm
03-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:12 pm
8:27 pm
04-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:12 pm
8:27 pm
05-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:27 pm
06-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:28 pm
07-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:33 pm
7:13 pm
8:28 pm
08-06-2024
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:08 pm
4:33 pm
7:13 pm
8:28 pm
09-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:33 pm
7:13 pm
8:29 pm
10-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:29 pm
11-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:34 pm
7:14 pm
8:29 pm
12-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:34 pm
7:14 pm
8:29 pm
13-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:09 pm
4:34 pm
7:14 pm
8:30 pm
14-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:09 pm
4:34 pm
7:15 pm
8:30 pm
15-06-2024
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:09 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:30 pm
16-06-2024
5:37 am
5:47 am
7:01 am
1:09 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:30 pm
17-06-2024
5:37 am
5:47 am
7:01 am
1:10 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:31 pm
18-06-2024
5:37 am
5:47 am
7:01 am
1:10 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:31 pm
19-06-2024
5:37 am
5:47 am
7:02 am
1:10 pm
4:35 pm
7:16 pm
8:31 pm
20-06-2024
5:37 am
5:47 am
7:02 am
1:10 pm
4:36 pm
7:16 pm
8:31 pm
21-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:02 am
1:10 pm
4:36 pm
7:16 pm
8:31 pm
22-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:02 am
1:11 pm
4:36 pm
7:16 pm
8:32 pm
23-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:02 am
1:11 pm
4:36 pm
7:17 pm
8:32 pm
24-06-2024
5:38 am
5:48 am
7:03 am
1:11 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:32 pm
25-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:11 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:32 pm
26-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:11 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:32 pm
27-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:12 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:33 pm
28-06-2024
5:39 am
5:49 am
7:04 am
1:12 pm
4:37 pm
7:18 pm
8:33 pm
29-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:12 pm
4:37 pm
7:18 pm
8:33 pm
30-06-2024
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:12 pm
4:38 pm
7:18 pm
8:33 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:58 am
1:06 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:26 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:58 am
1:07 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:12 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:12 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:07 pm
4:33 pm
7:13 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:35 am
5:45 am
6:59 am
1:08 pm
4:33 pm
7:13 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:33 pm
7:13 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:34 pm
7:14 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:08 pm
4:34 pm
7:14 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:00 am
1:09 pm
4:34 pm
7:14 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:09 pm
4:34 pm
7:15 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:36 am
5:46 am
7:01 am
1:09 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:37 am
5:47 am
7:01 am
1:09 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:37 am
5:47 am
7:01 am
1:10 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:31 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:37 am
5:47 am
7:01 am
1:10 pm
4:35 pm
7:15 pm
8:31 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:37 am
5:47 am
7:02 am
1:10 pm
4:35 pm
7:16 pm
8:31 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:37 am
5:47 am
7:02 am
1:10 pm
4:36 pm
7:16 pm
8:31 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:02 am
1:10 pm
4:36 pm
7:16 pm
8:31 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:02 am
1:11 pm
4:36 pm
7:16 pm
8:32 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:02 am
1:11 pm
4:36 pm
7:17 pm
8:32 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:38 am
5:48 am
7:03 am
1:11 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:32 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:11 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:32 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:11 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:32 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:03 am
1:12 pm
4:37 pm
7:17 pm
8:33 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:39 am
5:49 am
7:04 am
1:12 pm
4:37 pm
7:18 pm
8:33 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:12 pm
4:37 pm
7:18 pm
8:33 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:40 am
5:50 am
7:04 am
1:12 pm
4:38 pm
7:18 pm
8:33 pm