Waktu Solat Pulau Aur dan Pulau Pemanggil

Imsak
5:32 am
Subuh
5:42 am
Syuruk
6:57 am
1:07 pm
Asar
4:33 pm
Maghrib
7:14 pm
Isyak
8:30 pm

Waktu Solat Pulau Aur dan Pulau Pemanggil

25-06-2024 | 18-Zhj-1445H

Waktu Solat Seterusnya
SUBUH
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
01-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:52 am
1:02 pm
4:27 pm
7:09 pm
8:24 pm
02-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:52 am
1:02 pm
4:27 pm
7:09 pm
8:24 pm
03-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:02 pm
4:27 pm
7:09 pm
8:24 pm
04-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:02 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:24 pm
05-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:25 pm
06-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:25 pm
07-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:25 pm
08-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:29 pm
7:10 pm
8:26 pm
09-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:54 am
1:03 pm
4:29 pm
7:11 pm
8:26 pm
10-06-2024
5:29 am
5:39 am
6:54 am
1:04 pm
4:29 pm
7:11 pm
8:26 pm
11-06-2024
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:29 pm
7:11 pm
8:26 pm
12-06-2024
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:30 pm
7:11 pm
8:27 pm
13-06-2024
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:30 pm
7:11 pm
8:27 pm
14-06-2024
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:30 pm
7:12 pm
8:27 pm
15-06-2024
5:30 am
5:40 am
6:55 am
1:05 pm
4:30 pm
7:12 pm
8:27 pm
16-06-2024
5:30 am
5:40 am
6:55 am
1:05 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:28 pm
17-06-2024
5:31 am
5:41 am
6:55 am
1:05 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:28 pm
18-06-2024
5:31 am
5:41 am
6:55 am
1:05 pm
4:31 pm
7:13 pm
8:28 pm
19-06-2024
5:31 am
5:41 am
6:56 am
1:05 pm
4:31 pm
7:13 pm
8:28 pm
20-06-2024
5:31 am
5:41 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:29 pm
21-06-2024
5:31 am
5:41 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:29 pm
22-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:29 pm
23-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:14 pm
8:29 pm
24-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:07 pm
4:32 pm
7:14 pm
8:29 pm
25-06-2024
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:30 pm
26-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:30 pm
27-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:30 pm
28-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:15 pm
8:30 pm
29-06-2024
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:08 pm
4:33 pm
7:15 pm
8:30 pm
30-06-2024
5:34 am
5:44 am
6:58 am
1:08 pm
4:33 pm
7:15 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:52 am
1:02 pm
4:27 pm
7:09 pm
8:24 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:52 am
1:02 pm
4:27 pm
7:09 pm
8:24 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:02 pm
4:27 pm
7:09 pm
8:24 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:02 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:24 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:25 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:25 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:28 pm
7:10 pm
8:25 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:53 am
1:03 pm
4:29 pm
7:10 pm
8:26 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:54 am
1:03 pm
4:29 pm
7:11 pm
8:26 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:29 am
5:39 am
6:54 am
1:04 pm
4:29 pm
7:11 pm
8:26 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:29 pm
7:11 pm
8:26 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:30 pm
7:11 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:30 pm
7:11 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:30 am
5:40 am
6:54 am
1:04 pm
4:30 pm
7:12 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:30 am
5:40 am
6:55 am
1:05 pm
4:30 pm
7:12 pm
8:27 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:30 am
5:40 am
6:55 am
1:05 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:31 am
5:41 am
6:55 am
1:05 pm
4:31 pm
7:12 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:31 am
5:41 am
6:55 am
1:05 pm
4:31 pm
7:13 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:31 am
5:41 am
6:56 am
1:05 pm
4:31 pm
7:13 pm
8:28 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:31 am
5:41 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:31 am
5:41 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:13 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:56 am
1:06 pm
4:32 pm
7:14 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:07 pm
4:32 pm
7:14 pm
8:29 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:32 am
5:42 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:14 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:57 am
1:07 pm
4:33 pm
7:15 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:33 am
5:43 am
6:58 am
1:08 pm
4:33 pm
7:15 pm
8:30 pm
Imsak
Subuh
Syuruk
Zohor
Asar
Maghrib
Isyak
5:34 am
5:44 am
6:58 am
1:08 pm
4:33 pm
7:15 pm
8:30 pm